Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

 

Plány Farnosti

Co se nám podařilo vytvořit a co nás ještě čeká?

 

V roce 2012:

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a
dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho.
Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří
dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč.
Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici
v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny,
číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády
farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

 

V roce 2011:

Oprava střechy kostela nad lodí, strhnutí staré plechové krytiny
sanace krovu
položení moderní eternitové krytiny
obití staré omítky a provedení nové fasády kostela

 

V roce 2010:

oprava věže kostela
oprava krovu báně - výměna poškozených prvků za nové
vyspravení fasády věže a natření
renovace původního kříže
výměna ciferníků a ručiček hodin

Stavební dílo by se nemohlo uskutečnit bez finanční podpory města Ostravy, darů věřících a štědrých sponzorů. Všem, kteří se jakkoli zapojili do pomoci, mnohokrát děkujeme.

 

V roce 2009:

rekonstrukce kanalizace
výměna vodovodní přípojky
oprava spodku fasády kostela, izolace proti zemní vlhkosti
výměna lavic v kostele
rekonstrukce půdní vestavby nad hospodářskou budovou pod kostelem

 

V roce 2008:

schody u farní budovy cca 300.000,- Kč
výměna všech oken fary cca 180.000,- Kč
výměna kotle ústředního topení v kostele /kondenzační kotel/ cca 80.000,- Kč
nové vybavení presbytáře cca 135.000,- Kč (obětní stůl, ambon, pult, koberec)
mnoho různých drobných investic

Část výdajů pokryla dotace Statutárního města Ostravy ve výši 120.000,- Kč. Museli jsme si vypůjčit, takže k dnešnímu dni máme ještě vrátit asi 170.000,- Kč.