Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

 

Témata pro společenství rodin

Církevní dějiny

 

Dějiny křesťanské kultury

I. Počátky křesťanství po edikt Milánský a ariánství
II. Poustevnictví a mnišství, boj proti bludům,první koncily,byzantský východ, počátek světské moci papežů, založení
III. Franská říše, sv. Bonifác,islám, Karel Vel., obrazoborectví, první pokusy o východní schizma, sv. Cyril a Metoděj
IV. Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády
V. Rekonquista, Křižácké výpravy
VI. Papežové,světci a učenci 12. stol., Hnutí chudoby, středověké bludy, inkvizice
VII. Papežství 13. stol. od Inocence III. Do Bonifáce VIII. Nové středověké řády,umění, věda a mystika
VIII. Avignonské papežství, Velké schizma a Kostnický koncil,mystika, věda a bludy ve 14. stol.
IX. Pád Konstantinopole, Renesanční papežové, Špatní papežové na přelomu 15. a 16. stol. , renesanční církev, předpoklady reformace
X. Martin Luther -jeho osobní vývoj, postup reformace v Německu, další reformátoři
XI. Tridentský koncil a reforma církve, nové řeholní řády, církev po Tridentském koncilu
XII. Inkvizice - pronásledování kacířů, hon na čarodějnice, Třicetiletá válka, věda jde vlastní cestou
XIII. Světové misie, osvícenství a jeho boj proti církvi, Velká Francouzská revoluce
XIV. Do I. světové války
XV. Do současnosti

 

České církevní dějiny

I. Sv. Cyril a Metoděj
II. 10. stol. sv. Václav
III. 10. stol. pražské biskupství, sv. Vojtěch
IV. 11.století svatý Prokop
V. 12. století zdokonalení církevní organizace, Jindřich Zdík, emancipační snahy církve
VI. České církevní dějiny 13. století, vymanění církve z područí laiků a její vzestup do konce 13. stol., biskup Ondřej, nové řeholní řády
VII. 14. století Jan IV. z Dražic, Lucemburkové
VIII. Karel IV. arcibiskup Arnošt z Pardubic
IX. Václav IV. arcibiskup Jan z Jenštejna, sv. Jan Nepomucký
X. Mistr Jan Hus
XI. 15. stol. husitská revoluce, katolíci, utrakvisté
XII. 15.stol. od husitské revoluce do příchodu reformace, katolíci, utrakvisté, jednota bratrská
XIII. Dovršení náboženského rozvratu příchodem reformace
XIV.Počátky katolické obnovy před Bílou horou
XV. Vrchol a pád reformace, stavovské povstání, bitva na Bílé hoře
XVI. Rekatolizace, třicetiletá válka, protireformace a plody katolické barokní kultury
XVII. Nová náboženská a kulturní výstavba, katolická barokní kultura
XVIII. Josefinismus, Marie Terezie, Josef II., rušení klášterů
XIX. Osvícenství a soudobá společnost, účast kněží na národním obrození, revoluce r. 1848 a likvidace josefinismu
XX. Nástup liberalismu, nacionalismu a socialismu
XXI. Církevní poměry v letech 1850 až 1918
XXII. Církevně náboženské poměry ve dvacetiletí mezi dvěma světovými válkami